Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

 

 

Prohlášení provozovatele internetových stránek

A. ÚVOD
Provozovatelem stránek www.brozbrands.com, www.realtyfocus.cz a www.dumfinanci.cz („stránky“) a dodavatelem obsahu na stránkách je společnost BROŽ BRANDS holding, s.r.o., sídlem The Square, Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha 4, IČ 06014330, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 274564 (dále jen „provozovatel“). Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání stránek osobami, které se k nim připojují („uživatelé“). Tyto podmínky mohou být provozovatelem kdykoli měněny.

B. PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Provozovatel je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k stránkám a obsahu na nich umístěnému.

Veškerá autorská a průmyslová práva provozovatele k materiálům publikovaným na stránkách jsou vyhrazena, publikování nebo jiné veřejné šíření obsahu stránek bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Uživatelé smí pořizovat kopie materiálů publikovaných na stránkách a vytvářet tištěné kopie pouze pro osobní potřebu a za předpokladu, že nebudou pozměňovány. Vytváření zrcadlových kopií stránek anebo jejich částí je zakázáno.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno podle platných předpisů o právech k duševnímu vlastnictví, jakož i trestněprávních a dalších předpisů.

C. SPRÁVNOST ÚDAJŮ
Některé z informací publikovaných na stránkách mohly být provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které provozovatel pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Informace zveřejněné na stránkách mohou obsahovat nepřesnosti. Každou informaci nalezenou na stránkách je pro potvrzení správnosti a přesnosti třeba ověřit u provozovatele.

Na stránkách se mohou nacházet odkazy na informace od třetích subjektů a na internetové stránky či online data třetích subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost ve vztahu k těmto informacím, internetovým stránkám ani datům třetích stran a jejich obsahu, ani neposkytuje žádné záruky za materiály, informace a sdělení na těchto internetových stránkách umístěné. Provozovatel neodpovídá za zboží a služby poskytované třetími stranami, a to ani v případě, že jsou doporučeny či jinak inzerovány na stránkách.

D. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK
Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných internetových stránek k vytváření odkazů na tyto stránky; u odkazů ze stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli a obsahu zveřejněnému na stránkách.

Provozovatel je oprávněn kdykoli a jakkoli stránky měnit a doplňovat. Stránky, některé jejich součásti nebo některé služby v rámci stránek nemusí být vždy dostupné. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby, chybějící informace na stránkách nebo nedostupnost některých částí stránek nebo služeb. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách (vyjma tohoto prohlášení) nemá povahu jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude na stránkách v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

E. SLEDOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ STRÁNEK
Stránky mohou být monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, včetně získávání anonymních statistických informací umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.

Stránky mohou obsahovat informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače uživatele („cookies“). Cookies umožňují stránkám zapamatovat si důležité informace o uživateli, které uživateli ulehčí další její používání. Regulace použití cookies závisí na uživateli. Zablokuje-li uživatel veškeré použití a ukládání cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce stránek.

F. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel může být při použití stránek požádán i o přímé zadání svých osobních údajů. V takovém případě zadáním údajů udílí svůj souhlas s jejich použitím provozovateli anebo jinému subjektu pověřenému provozovatelem (zpracovatel), v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb stránek, zejména pak osobních údajů zadaných uživatelem a dále IP adresy uživatele, a to na dobu 10 let. Osobní údaje mohou být použity pouze k účelu, který je na stránkách uveden, pro ochranu oprávněných zájmů provozovatele anebo pro účely zasílání obchodních sdělení provozovatele. Uživatel může svůj souhlas s použitím osobních údajů písemně odvolat, žádat jejich opravu či změnu.

G. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ
Je-li provozovatelem umožněno vkládat na stránky data či jakýkoli obsah uživateli, musí uživatel dodržovat následující pravidla:

  • Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.
  • Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob.
  • Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu.
  • Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím bez písemného souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi.
  • Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních a příspěvkových služeb stránek.

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na stránky umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatelé na stránky umísťují; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu.

Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na stránky uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.