GDPR

S Vašimi osobními údaji nákladáme citlivě.
Nepředáváme je třetím stranám.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost BROŽ BRANDS holding, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 06014330 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svým podnikáním v oblasti realitních služeb osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

a)     zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti, členové volených orgánů Společnosti

b)     realitní makléři a obchodní zástupci Společnosti, popř. potenciální makléři a obchodní zástupci

c)     klienti Společnosti nebo potencionální klienti Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby

d)     obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně (například výběr adresátů obchodní nabídky z konkrétní lokality).

Subjekty údajů mají vůči Společnosti

a)     právo na přístup ke svým osobním údajům

b)     právo na opravu či doplnění osobních údajů

c)     V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut)

d)     právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud je zpracování protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)

e)     právo vznést námitku proti zpracování.

Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu recepce@brozbrands.com nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

a)     Další informace pro klienty Společnosti nebo potencionální klienty Společnosti a jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů klientů Společnosti je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným klientem.

Účelem a právním základem zpracování je též plnění zákonných povinností Společnosti spojených zejména s povinnostmi realitního zprostředkovatele podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.  

Účelem zpracování je též poskytování služeb souvisejících s realitními službami a zprostředkováním vč. zajištění poskytování finančních, advokátních či jiných služeb obchodními partnery Společnosti pro klienty. Dále marketingové a obchodní účely Společnosti a jejích obchodních partnerů, včetně zasílání obchodních sdělení formou SMS či e-mailem. Právním základem zpracování je v těchto případech souhlas subjektu údajů udělený Společnosti, ve kterém (potencionální) klient výslovně souhlasil s předáním údajů obchodnímu partnerovi Společnosti.  

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Společnost získává údaje přímo od (potencionálních) klientů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává:

a)     Identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul, datum narození, IČO)

b)     Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon)

c)     Rodné číslo, obchodní firmu FO

d)     Lokační údaje (adresa místa trvalého pobytu, sídla, ev. doručovací adresa)

e)     Údaje o průkazu totožnosti

f)      Údaje o bankovním účtu

g)     Identifikace reality

Příjemci osobních údajů

Údaje klientů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgány dohledu nad realitními zprostředkovateli (Ministerstvo pro místní rozvoj, Finanční analytický úřad apod.), orgány daňové správy, soudy či další orgány veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů klientů mohou být pověřeni následující zpracovatelé: realitní makléři nebo obchodní zástupci Společnosti, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, daňoví či právní poradci, poskytovatelé informačních a databázových systémů užívaných Společností, poskytovatelé kancelářských služeb datacenter.

V případě klientů, kteří budou souhlasit s předáním jejich údajů za účelem poskytnutí jiných služeb (např. finančních) či za marketingovými účely, mohou být příslušné údaje poskytovány příslušným obchodním partnerům, zejména jiným společnostem propojeným se Společností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje potencionálních klientů jsou uchovávány po dobu trvání jednání, přípravy a vyjednávání podmínek eventuální smlouvy s potencionálním klientem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související.

Osobní údaje klientů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související.

Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (zejména daňové či účetní doklady), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje (potencionálních) klientů zpracovávané na základě uděleného souhlasu subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu, přičemž standardní doba poskytnutí souhlasu činí 3 roky, nedojde-li ze strany (potencionálního) klienta k jejímu prodloužení.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Společnosti, případně pro přípravu, uzavření a plnění (včetně vymáhání) smlouvy mezi Společností a klientem (bývalým klientem), je poskytnutí osobních údajů klienta zákonným či smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke vzniku příslušného smluvního vztahu, resp. k čerpání služeb u Společnosti.

V případě zpracování údajů na základě souhlasu subjektů údajů je poskytnutí souhlasu zcela dobrovolné.

b)     Další informace pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti a jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: pojišťovnám, soudům, orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: realitní makléři a obchodní zástupci Společnosti, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, daňoví či právní poradci, poskytovatelé informačních a databázových systémů užívaných Společností, poskytovatelé kancelářských služeb datacenter.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu projednávání možnosti obchodní spolupráce a uzavření smlouvy, po dobu projednání smlouvy a trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje potenciálních obchodních partnerů, zpracovávané na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.